REGULAMIN

 

Regulamin,Ogólne Warunki i Postanowienia (w skrócie Regulamin) European Solar Technology Group B.V., mieszczącej się w Heteren, Niderlandy, Poort van Midden Gelderland Oranje 9 (w skrócie ESTG)

Numer rejestracji przedsiębiorstwa (Kamer van Koophandel): 50459597

Numer VAT: NL821537064B01

Telefon: +31 85 273 6575 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-18:00)

 

1         ZASTOSOWANIE

 

1.1   Ogólne warunki i postanowienia ESTG wraz z warunkami i postanowieniami dostawców, które są dołączone jako Załącznik 1 (te zasady razem: Regulamin) mają zastosowanie pomiędzy ESTG oraz stroną kupującą (Klient) do zamówień, potwierdzeń zamówień oraz mieszczących się w tym ofert.

1.2   Odstąpienie od Regulaminu jest możliwe w indywidualnych przypadkach i wymaga pisemnego potwierdzenia.

1.3   Jeśli którykolwiek z Ogólnych Warunków i Postanowień kłóci się z panującymi zasadami prawnymi i nie może być egzekwowane, przyjęta zostanie najbliższa możliwa prawnie interpretacja tego postanowienia, tak aby było ono wymagalne. Pozostałe Warunki i Postanowienia zachowują całkowitą ważność.

 

 

2         OFERTA / ZAWARCIE UMOWY

 

2.1   Oferty cenowe podane przez ESTG nie są zobowiązujące, chyba że następuje wyraźne odstąpienie od tego postanowienia.

2.2   Klient zawiera umowę z ESTG w taki sposób, iż akceptuje on potwierdzenie wykonania zlecenia poprzez podpisanie umowy, lub poprzez użycie formularza złożenia zamówienia i zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem zamówienia.

2.3   Potwierdzenie złożenia zamówienia wraz Regulaminem są podstawą umowy pomiedzy stronami (UMOWA). Regulamin klienta nie ma tu zastosowania. Odniesienie się przez klienta do swoich warunków i postanowień nie będzie miało zastosowania.  Warunki UMOWY mogą jedynie być zmienione w formie pisemnej i podpisany prawnie przez obie strony.

2.4   Jeżeli zdaży się sprzeczność pomiędzy dokumentami a wynikającą z niej UMOWĄ, uznawana będzie następująca kolejność ważności, dla którego dokument wymieniony jako pierwszy ma pierwszeństwo przed dokumentem następnym:

  • Potwierdzenie zamówienia
  • Tekst Regulaminu

 

 

3         CENY

 

3.1   Wszystkie podane ceny są cenami netto, czyli bez podatku VAT.

3.2   Koszty montażu, instalacji i zabezpieczenia instalacji ponosi w całości Klient.

3.3   ESTG zastrzega sobie w każdej chwili możliwość zmiany cen ze względu na ceny zakupów, koszty materiałów, koszty płacowe, koszty ubezpieczeń społecznych, podatki, koszty związane z transportem, premie i ubezpieczeń i inne koszty, które mają wpływ na działalność ESTG.

 

4         PŁATNOŚCI

 

4.1   Przed wysłaniem i dostarczeniem produktów, ESTG wysyła klientowi fakturę, która musi być zapłacona w ciągu jednego dnia od jej otrzymania w sposób wskazany przez ESTG, chyba, że ustalono inaczej.

4.2   Płatność musi zostać dokonana w podanej walucie, bez samodzielnego naliczania sobie rabatów, rozliczania, zniżki, lub częściowej płatności z jakiegokolwiek powodu.

4.3   W przypadku zalegania z płatnością wynikającą z zawartej UMOWY, klient automatycznie przechodzi do procedury windykacyjnej oraz naliczane są odsetki w oprocentowaniu w wysokości 1,5% na miesiąc (część miesiąca). Minimalnie naliczane są  odsetki ustawowe zgodne z artykułem 6:119a Holenderskiego Prawa Cywilnego.

4.4   W przypadku nieterminowej płatności, likwidacji czy bankructwa firmy Klienta, niezapłacona kwota jest natychmiast wymagalna. W tej sytuacji ESTG zerwie istniejącą Umowę i przystąpi do egzekucji swoich należności z zachowaniem pełnych praw do swoich należności.

4.5   W przypadku niewywiązywania się ze swoich należności, Klient zostanie dodatkowo obciążony dodatkowymi kosztami administracyjnymi w wysokości 5% wartości faktury, z kwotą minimalną 500 EUR.

4.6   ESTG zastrzega sobie prawo do rozliczenia niewymagalnego lub warunkowego roszczenia klienta wobec ESTG z istniejącym niewymagalnym kontrroszczeniem Klienta wobec ESTG. ESTG powiadomi klienta o dokonaniu takiego rozliczenia.

 

5         DOSTAWA

 

5.1   Wysyłka i dostawa następuje dopiero po otrzymaniu całkowitej płatności zgodnie z warunkami Incoterm CIF (Incotermy 2010) w terminie i miejscu ustalonym w złożonym zamówieniu.

5.2   Uzgodniony termin dostawy nie jest terminem ostatecznym, chyba, że wyraźnie postanowiono inaczej. Jeśli dostawa jest opóźniona, klient musi złożyć pisemną skargę i dać ESTG rozsądny czas na wywiązanie się ze swoich zobowiązań.

5.3   ESTG zastrzega sobie prawo do częściowej dostawy produktów. Jeżeli zamówione produkty są dostarczone osobnym transportem, ESTG ma prawo wystawić osobne faktury do osobnych dostaw.

5.4   Klient jest zobowiązany do zakupu zakupionych produktów w momencie, gdy zostaną one zaoferowane Klientowi przez ESTG. Dzieje się tak w przypadku, gdy ESTG poinformował klienta, że produkty mogą zostać odebrane lub dostarczone. Jeśli Klient odmówi odbioru lub nie dostarczy informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, produkty będą przechowywane przez maksymalnie dwa (2) tygodnie na koszt i ryzyko Klienta.

5.5   Jeżeli klient niet odbierze zamówienia w terminie wynikającym z punktu 5.4, lub jeśli Klient odmawia odebrania zamówienia,  wtedy zobowiązanie dostawy ESTG wygasa i ESTG nalicza klientowi karę z natychmiastową wymagalnością w wysokości 10 % wartości faktury.

 

 

6         POSTANOWIENIE O WŁASNOŚCI

 

6.1   Produkty dostarczone przez ESTG pozostają własnością ESTG, dopóki Klient nie zapłaci pełnej ceny zakupu. Produkty dostarczane przez ESTG, do których odnosi się to zastrzeżenie tytułu własności, mogą być odsprzedawane lub wykorzystywane wyłącznie w ramach normalnej działalności gospodarczej. Tak długo, jak obowiązuje zastrzeżenie własności, Klient nie może brać zobowiązań z zabezpieczeniem w formie tego towaru, powierzać towarów stronom trzecim ani zakładać do nich żadnych praw.

 

7         ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

7.1   Jeśli zaistnieje odpowiedzialność ESTG wynikąca z niniejszej Umowy z powodu (i) niewypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, (ii) naruszenia zobowiązań gwarancyjnych, (iii) czynu niedozwolonego lub innego, odpowiedzialność ESTG ograniczona jest do sytuacji wymienionych w artykule 7 Regulaminu.

 

7.2   ESTG może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie za rekompensatę zastępczą, tj. rekompensatę za pozostałe świadczenia. ESTG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne formy szkód, w tym:

  • dodatkowe odszkodowanie w jakiejkolwiek formie;
  • szkody pośrednie;
  • szkody wtórne;
  • szkody spowodowane utratą zysku;
  • szkody spowodowane opóźnieniem;
  • szkody wynikające z braku współpracy,
  • informacje lub materiały od Klienta;
  • szkody spowodowane informacjami lub poradami udzielonymi przez ESTG.

 

7.3   W należytym rozumieniu Artykułu 7.1, odpowiedzialność będąca konsekwencją nieprawidłowości i błędów jest ograniczona do kwoty wartości na fakturze, która została opłacona przez Klienta.

 

7.4   Prawo Klienta do odszkodowania powstaje tylko wtedy, gdy Klient, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zgłosił szkodę na piśmie do ESTG tak szybko, jak to możliwe po jej powstaniu.

 

7.5   Wszelkie roszczenia o odszkodowanie za szkodę wygasają po upływie jednego (1) roku po zdarzeniu które spowodowało szkodę, chyba że wszęcie postępowania roszczeniowego z tego tytułu rozpoczęło się w wyżej wymienionym okresie.

 

7.6   Klient wyłącza ESTG z odpowiedzialności za szkody, które ESTG mógłoby ponieść w związku z roszczeniami stron trzecich w odniesieniu do produktów dostarczonych przez ESTG.

 

7.7   Tylko w zakresie, w jakim ESTG jako nabywca danych produktów uzyskuje prawo do pewnych gwarancji, zwolnień, odszkodowań lub innych praw w odniesieniu do tych produktów wobec dostawcy ESTG, ESTG dokłada starań zgodnych z interesem handlowym, aby te uzyskane prawa, gwarancje, zobowiązania i wyłączenia w w odniesieniu do dostawcy udostępnić Klientowi w zakresie, w jakim ESTG uznaje to za stosowne.

 

7.8   Bez uprzedniej pisemnej zgody ESTG klientowi nie wolno nakłaniać pracowników posiadających umowę o pracę z ESTG i / lub z firmami powiązanymi z ESTG do rozwiązania niniejszej umowy o pracę, w celu zatrudnienia tych pracowników lub pracy na rzecz klienta w jakikolwiek inny sposób. Pracownicy w rozumieniu tego artykułu obejmują również pracowników tymczasowych, pracowników płac, freelancerów, stażystów i osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

 

W przypadku naruszenia tego przepisu, klient ponosi natychmiastową wymagalną karę na rzecz ESTG, bez możliwości odwołania lub interwencji sądowej, w wysokości 15 000 EUR za nieprzestrzeganie tego postanowienia plus 1 000 EUR za każdy dzień naruszenia tego postanowienia. Oprócz wymienionej kary ESTG zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za realnie poniesioną stratę, pomniejszoną o zapłaconą karę.

 

8         WADY

 

8.1   Klient jest zobowiądzany do sprawdzenia dostarczonych produków w momencie dostawy. Czyniąc to, Klient musi sprawdzić, czy dostarczone towary są zgodne z Umową, a mianowicie:

 

-czy dostarczono prawidłowe produkty;

-czy dostarczone produkty odpowiadają uzgodnionej ilości;

-czy widoczne są szkody  związane z transportowe; i,

-czy dostarczone produkty spełniają wymagania w celu dalszego normalnego użytkowania i/ lub do celów komercyjnych.

 

8.2   W przypadku stwierdzenia widocznych wad lub niezgodności, Klient ma obowiązek podać je w dokumencie dostawy, fakturze i / lub dokumencie przewozowym.

 

8.3   Klient ma obowiązek zgłosić do ESTG stwierdzenie wad ukrytych w ciągu trzech (3) dni roboczych po dostawie, lub też od momentu kiedy możliwe było stwierdzenie danej wady. Zgłoszenie musi zostać dokonane w sposób pisemny i z podaniem szczegółów wady i okoliczności ich stwierdzenia a także numeru faktury.

 

8.4   Próbki i modele pokazane i przekazane mają jedynie charakter poglądowy i nie muszą odpowiadać dostarczanym produktowm. ESTG nie ma obowiązku dalszego dostarczania raz dostarczonej partii produktów, w przypadku jeśli jeśli dany produkt został wycofanye ze sprzedaży ESTG lub jej dostawców.

 

8.5    Reklamacje dotyczące faktur muszą być pisemnie zgłaszane pisemnie do ESTG w ciągu ośmiu (8) dni od daty wystawienia faktury.

8.6    Jeśli Klient nie zgłosi wad lub reklamacji w powyżej określonych terminach, reklamacja nie zostanie rozpatrzona, a prawa Klienta w tym zakresie wygasają.

8.7    Roszczenia i żądania, oparte na podstawie, iż dostarczone produkty nie są zgodne z Umową, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od dostawy.

 

9         GWARANCJA

 

9.1   Okres ważności gwarancji rozpoczyna się w momencie dostawy, o której mowa w art. 5, i kończy po upływie czasu o którym mowa w Załączniku 2.

9.2   Gwarancja oznacza, że produkty, które nie spełniają wymagań określonych w Załączniku 2, zostaną według uznania ESTG bądź to bezpłatnie naprawione, bądź to udostępnione zostaną produkty zastępcze lub też cześci zamienne potrzebne do naprawy produktu, lub też ESTG wypłaci cenę zakupu produktu. ESTG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za koszty demontażu i instalacji produktów.

9.3   Gwrancja nie obejmuje wad produktów, które powstały w wyniku normalnego zużycia lub z przyczyn zewnętrznych.

9.4   Prawo do gwarancji nie ma zastosowania jeśli produkt został użyty w sposób niezgodny z przeznaczeniem, niewłaściwy i niedbały, lub jeśli dokonywane były czynności lub zmiany w produkcie, chyba że te czynności lub zmiany są związane z właściwym użytkowaniem produktu.

9.5   Jeżeli klient powołuje się na gwarancję udzieloną przez ESTG, Klient musi umożliwić w ciągu 14 dni umożliwić zbadanie danego produktu w miejscu określonym przez ESTG. W przeciwnym razie klient nie może dochodzić swoich praw związanych z gwarancją chyba, że niedostosowanie się do tych wymagań nie powoduje wygaśnięcia praw wynikających z gwarancji.

9.6   Jeśli w ramach gwarancji ESTG naprawi wady produktu lub poprawi błędy konstrukcyjne bądź też wymieniony produkt zostanie wymieniony, w tym momencie ESTG jest całkowicie zwolnione ze swoich zobowiązań gwarancyjnych.

9.7   Gwarancja, o której mowa w artykule 9 wygasa automatycznie w przypadku bankructwa, zawieszenia płatności, ustanowienia nadzoru lub też zamknięcia czy też likwidacji firmy Klienta.

9.8   Bez uszczerbku dla postanowień 9.1 do 9.7 włącznie, ESTG ma prawo do wypłaty odszkodowania zamiast wymiany wadliwych (elementów) dostarczonych paneli słonecznych.

9.9   Kwota odszkodowania zostaje obliczona w następujący sposób:

(Moc uszkodzonego panelu słonecznego)pomnożona przez (kwota na moc szczytową Wp)

 

Przykład:

ESTG przyjmuje zgłoszenie o wadliwym panelu słonecznym o mocy 200Wp, a porównywalny panel kosztuje w chwili obecnej 100 EUR dla panelu o mocy 300Wp. Cena za 1 Wp w momencie zgłoszenia wady wynosi zatem 0,33 (100 podzielone przez 300)

 

W tym przypadku odszkodowanie wyniesie 200x€0,33=€66,70 bez podatku VAT.

 

9.10   Kwota na jeden Wattpeak (Wp) jest obliczana na podstawie produktów z zasobów ESTG oraz podobnych towarów od stron trzecich. Obowiązujące kwoty na Wp są obliczane w momencie zgłoszenia pisemnie usterki do ESTG i przedłożenia roszczenia z tytułu gwarancji.

 

10     WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

10.1   Jeżeli zostanie ustalone, że jakikolwiek produkt dostarczony przez ESTG narusza prawa własności intelektualnej stron trzecich, ESTG zgodnie ze swoim uznaniem i po konsultacji z Klientem, zastąpi dany przedmiot innym produktem, który nie narusza wyżej wymienionych praw, lub też odbierze przedmiot, na temat którego jest kwestia własności intelektualnej za zwrotem zapłaconej przez Klienta kwoty i pomniejszonej o stosowaną amortyzację.

10.2   Klient nie jest uprawniony do wymiany produktu który narusza prawo własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, jeżeli nie powiadomi pisemnie ESTG w ciągu 30 dni od zapoznania się z tym faktem.

 

11     ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeśli klient nie wywiązuje się na czas i w prawidłowy sposób ze zobowiązań wynikających z Umowy, czy to w przypadku bankructwa, ustania płynności, ustanowienia nadzoru, lub zamknięcia czy likwidacji firmy, ESTG, po powiadomieniu pisemnym klienta, ma prawo do rozwiązania umowy bez procedury prawnej czy sądowej ani bez zobowiązania do wypłacenia odszkodowania i bez ograniczenia swoich dalszych praw. W tych przypadkach wszystkie roszczenia ESTG wobec Klienta są natychmiast wymagalne.

 

12      SIŁA WYŻSZA

 

12.1    Przez siłę wyższą rozumiane sa okoliczności, które uniemożliwiają wywiązanie się z warunków Umowy, a odpowiedzialności za które nie można przypisać ESTG. Okoliczności obejmują również sytuacje, które umiemożliwiają, lub nadmiernie utrudniają spełnienie wymagań Umowy  takie jak: strajki w firmach innych niż ESTG, niemożliwość uzystkania koniecznych produktów i usług, strajki nielegalne lub polityczne wewnątrz ESTG, nieprzewidywalna zaprzestanie działalności u dostawców lub innych stron trzecich, od których ESTG jest zależny, ogólne problemy związane z transportem, pożar, działania władz rządowych, w tym zakaz importu i eksportu.

12.2    Jeśli siła wyższa trwa dłużej niż 6 miesięcy, obie strony są uprawnione do rozwiązania Umowy. W takim przypadku ESTG nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania.

 

13     PRAWO WŁAŚCIWE / SĄD WŁAŚCIWY

 

13.1    Wszystkie stosunki prawne między ESTG a Klientem podlegają prawu holenderskiemu.

13.2    Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Sądzie Rejonowym w Amsterdamie (Holandia), chyba że ESTG, jako powód lub strona występująca z wnioskiem, wybierze właściwy sąd w miejscu zamieszkania Klienta lub w miejscu prowadzenia działalności.